ตรีรัตน

Tiratana

ภาพนี้จะอยู่บนหน้าจั่วทางเข้าวัด เป็นเครื่องแสดงว่าวัดเป็นวัดในพุทธศาสนา เป็นสัญลักษณ์สากลที่ใช้กันอย่าง...

แจกดวงตา

Dhamma Eye

เป็นภาพแจกดวงตา จากโรงมหรสพทางวิญญาณ สวนโมกข์ ความหมายคือสถานที่แห่งนี้ (วัดอตัมยตาราม) จะเป็นที่ให้...

คุณูปการแห่งพระพุทธศาสนา

What Buddhism gives to mankind 

ภาพวาดฝาผนังแสดงคุณูปการแห่ง...

กาลจักร

Wheel of Life

แบบทิเบต แสดงเรื่องปฏิจจสมุปบาท
ภาพนี้วาดบนหน้าจั่วในศาลาด้านทางออก เป็นภาพหลักของฝ่ายปริยัติสัทธรรม...

สัจจานุโลมิกญาณ

A Ship Sailing on a Stormy Ocean

เป็นญาณพร้อมที่จะบรรลุมรรคผล นับ...

เต่าหินตาบอด

The Blind Stone Turtle

เต่าบอกมนุษย์ว่า อย่ามองคัมภีร์ หรือพระไตรปิฏก เป็นพระธรรม เพราะคัมภีร์นั้นเป็นเพียงใบลาน เป็นกระดาษ  เป็น...

ภูเขาแห่งวิถี

พุทธธรรม

Buddha-Dhamma Mountains

หากเปรียบชีวิตเหมือนกับการเดินทาง...

อยู่ให้เหมือนลิ้นงูในปากงู

Sitting in the Serpent’s Mouth

ภาพนี้เรียกว่า “ภาพอยู่ในปากงู” หรือ...

ขันธ์ 5

The Five Aggregates

พุทธธรรมแยกแยะชีวิตพร้อมทั้งองคาพยพทั้งหมดที่บัญญัติเรียกว่า “สัตว์” “บุคคล” ฯลฯ ออกเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ๕ ...

ขายบัตรเบิกทางไปสวรรค์

Selling Tickets to Heaven

เรา ทั้ง 4 คน ขอบอกท่านทั้งหลายว่า...

สมถกัมมัฏฐานแบบทิเบต

Tibetan Samatha Meditation

สมถกัมมัฏฐานเป็นวิธีการฝึกอบรมจิต...

พัฒนาจิตแบบเซน

Zen Meditation

ภาพที่ 1 ชายหนุ่มกำลังเดินตามหาอะไรอย่าง ท่ามกลางป่าเขา  เป็นภาพเปรียบ...

อานาปานสติ

Ānāpānasati

อานาปานสติ เป็นหลักในการดำเนินชีวิต และเป็นจิตภาวนาวิธีที่มีความสำคัญมากในพระพุทธศาสนา คืออำนวยประโยชน์ให้ ...

ผู้ดับไม่เหลือ

No “I” and “Mine”

คำว่าดับไม่เหลือ เป็นคำที่เข้าใจยาก จะเรียกว่ายากที่สุดก็ได้ ในภาษาธรรมะด้วยกัน. คำว่าดับไม่เหลือ ไม่ได้หมายความ...

สุญญตา

Sunyata

เนื่องจากมีการปฏิบัติไปกันในแนวยึดความว่างหรือสุญญตากันอย่างผิดๆ ยึดในความว่าง พยายามทำให้ว่างจากความคิด...