top of page

กาลจักร

Wheel of Life

แบบทิเบต แสดงเรื่องปฏิจจสมุปบาท
ภาพนี้วาดบนหน้าจั่วในศาลาด้านทางออก เป็นภาพหลักของฝ่ายปริยัติสัทธรรม...

พญายมราช

Lord of Death

ภาพรอบนอกวง หมายถึง ภาพอมนุษย์ หรือจะเรียกว่า อำนาจอวิชชา อันดำมืดดุจพญามารก็ได้ ตัวอมนุษย์ตนนี้อยู่ใน...

สามตัวกินหาง

Three Animals

ภาพในวงกลม (ตรงจุดศูนย์กลางของ วงกลมใหญ่) วงกลมเล็กในสุดนี้ มีรูปสัตว์ สามตัว กำลังกัดกินหางของกันและกัน...

กรรมดี-กรรมชั่ว

Good & Bad Karma

ภาพในวงกลมรอบนอกของวงกลมเล็ก มีเส้นแบ่งผ่าซีกไว้ ๒ ข้าง มีพื้นหลังสีดำ มีร่างของมนุษย์ไร้เสื้อผ้า ถูกผูกร้อยโดย...

มนุษย์ภูมิ

Human State

มนุษย์โลก หรือโลกของมนุษย์เรา หรือจะเรียกว่า มนุษย์ภูมิ ก็ได้ ในภพที่ ๑ นี้ มีผู้คน ประกอบสัมมาอาชีพ ทำมาหากิน...

เปรตภูมิ

Preta State

ในภาพห้องที่ ๒ พิจารณาดูให้ดี ก็จะเห็น รูปลักษณ์ที่น่าเกลียดของเหล่าเปรต เปรตภูมิ คือโลกของพวกเปรต ปากเล็ก ท้อง...

นรกภูมิ

Hell State

ในภาพห้องที่ ๓ ซึ่งติดกับเปรตภูมิ หรือห้องข้างล่างสุดนั้น คือ นรกภพภูมิ หรือ ภูมิของนรก ที่ใครๆ กลัวว่าจะตกไปอยู่...

เดรัจฉานภูมิ

Animal State

ในภาพห้องที่ ๔ คือ ภพภูมิของสัตว์เดรัจฉาน ภพนี้คือโลกของเดรัจฉานทั้งหลาย ปริศนาธรรมของภพนี้ ก็คือ โมหะ...

เทวภูมิ

Deity State

ในภาพห้องที่ ๕ นี้นับว่า เป็นภพภูมิที่สูงที่สุด คือสวรรค์ หรือที่เรียกว่า เทวโลก เป็นเทวภูมิ ซึ่งมนุษย์ทั้งหลายต่างมีใจ...

อวิชชา

Ignorance

ห่วงโซ่ที่ 1 คือ อวิชชา เขียน เป็นรูปคนตาบอด ถือไม้เท้าคลำทาง ไป ข้างหน้าไม่ได้ ต้องมีเด็กมาจับไม้เท้าช่วยจูง...

สังขาร

Mental Formations

ในห่วงโซ่ที่ 2 นี้ คือ สังขาร หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การปรุงแต่ง เขียนเป็นคนปั้นดินเผา ขึ้นรูปปั้นพาหนะ ให้ได้รูปทรง...

วิญญาณ

Consciousness

ห่วงโซ่ที่ 3 คือ วิญญาณซ่ึ่ง อุปมาดังลิงถือลูกแก้ว ลับ ๆ ล่อ ๆ อยู่หน้า ประตูห้อง “จิต” หรือวิญญาณนี้ กล้ิงกลอกไปมา...

นามรูป

Mind and Matter

ห่วงโซ่ท่ี 4 คือ “นามรูป” เขียนเป็น รูปคนสองคนน่ังในเรือ คนน่ัง คือนาย คนพายคือบ่าว ความหมายของปริศนา... 

อายตนะ ๖

The Six Senses

ห่วงโซ่ที่ 5 คือ “อายตนะ 6” หมายถึง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ภาษา บาลี เรียกว่า สฬายตนะภายใน 6 ที่เกิดมีขึ้น เปรียบ...

ผัสสะ

Contact

ห่วงโซ่ที่ 6 คือ ผัสสะ ใน ภาพเขียน เป็นรูปผู้หญิง-ผู้ชาย กอดรัด สัมผัสซึ่งกันและกัน ผัสสะนี้มีองค์ประกอบ 3 ประการคือ...

เวทนา

Feeling

ห่วงโซ่ที่ 7 คือ เวทนา ใน ภาพเขียนเป็นรูปลูกธนูเสียบดวงตา 2 ข้าง เป็นการอุปมาปริศนาธรรมที่มีความหมายว่า...

ตัณหา

Desire

ห่วงโซ่ที่ 8 คือ ตัณหา เขียนเป็นรูปภาพ คนนั่งดื่มเหล้าจากภาชนะที่ถือ สุรา หมายถึง ตัณหา และตัณหานี้ มีอยู่ 3 ความ... 

อุปาทาน

Attachment

ห่วงโซ่ที่ 9 คือ อุปาทาน อุปมาดังภาพที่เขียน คือ ดุจดัง ลิงถือลูก ท้อ ก�าแน่นไว้ในมือทั้งสอง มีจิตที่ติดยึด กุมเอาไว้...

ภพ

Existence

ห่วงโซ่ที่ 10 คือ ภพ ปริศนาธรรมนี้ เขียนเป็นรูปคนที่ตั้งท้อง แก่ ใกล้จะคลอดลูก นั่นคือ การจุติของภพเริ่มขึ้นแล้ว ภพมี...

ชาติ

Birth

ห่วงโซ่ที่ 11 คือ ชาติ หมายถึงการเกิดขึ้น ในภาพที่เขียน เป็น รูปผู้หญิงนอนคว่ำ ในท่าที่คลอดลูกออกมา เห็นรูปทารก...

ชรามรณะ

Old Age

ห่วงโซ่ที่ 12 “ชรามรณะ” ในห่วงโซ่นี้เขียนเป็นภาพคนแก่ เดินถือไม้เท้า หลังค่อม ทุลักทุเล หมายถึง “ชรา” ความเสื่อม...
bottom of page