top of page

สังขาร Mental Formations


ในห่วงโซ่ที่ ๒ นี้ คือ สังขาร หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การปรุงแต่ง เขียนเป็นคนปั้นดินเผา ขึ้นรูปปั้นพาหนะให้ได้รูปทรงสวยงาม ตามที่จิตต้องการ ภาษาธรรมจึงอุปมาสังขารเหมือนคนปั้นหม้อ ก้มหน้าก้มตาแต่งหม้อมิรู้จักหยุด ในขณะที่อารมณ์ กระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ หากปัญญาไม่มี สติมาไม่ทัน อวิชชาจะเข้าครอบงำ ก็จะมีการปรุงแต่งที่ให้เกิดกิเลสขึ้น ปรุงแต่งเพิ่มพูนขึ้นมาอย่างมิรู้จบ


bottom of page