ภาพวาดแสดงคุณูปการแห่งพระพุทธศาสนา What Buddhism gives to mankind


What Buddhism gives to mankind

ภาพวาดฝาผนังแสดงคุณูปการแห่งพระพุทธศาสนา เป็นภาพที่ท่านอาจารย์พุทธทาสให้วาดเป็นหนึ่งในภาพหลักที่โรงหนังในสวนโมกข์ นำมาวาดไว้ที่ วัดอตัมมยตาราม เพื่อให้เป็นเสมือนพันธกิจของ วัดอตัมมยตารามแห่งนี้ด้วยว่าจะเป็นดังที่เขียนไว้ คือเป็นภาพวงล้อธรรมจักรที่หมุนวิ่งออกมาจากแท่นบัลลังที่โคนต้นโพธิ์มีสัญลักษณ์ตรีรัตนะวางอยู่ แล้วหมุนวนไปทับขยี้ ๑๐ สิ่งพร้อมคำบรรยายว่า “ในโลกนี้ มีพุทธศาสนา เพื่อเข่นฆ่าสิ่งเหล่านี้ มิให้เหลือ...การเบียดเบียน... พิธีรีตอง... ความหลอกลวง... โชคชะตาราศี... ชั้นวรรณะ... เมาอาจารย์... เมาตำรา... ความเมาศาสนา... เมาสวรรค์... อัตตา (ตัวตน)”

 

This drawing is from Ajahn Buddhadasa’s Spiritual Theater in Suan Mokkh, Thailand. It shows the setting in motion of the wheel of dhamma (Dhammacakka) from the seat under the Bodhi tree with the tiratana symbol. The dhamma wheel can refer to the dissemination of the dhamma teachings from country to country. In this sense the dhamma wheel began rolling in India, carried on to Central Asia, then arrived in South East Asia and East Asia, Europe, and the Americas. The overall shape of the dhamma wheel is that of a circle (cakra) representing the perfection of the dhamma teaching. The hub stands for discipline, which is the essential core of meditation practice. The rim, which holds the spokes, refers to mindfulness or samādhi which holds everything together. Each spoke represents the Noble Eightfold Path including Right view, Right intention, Right speech, Right action, Right livelihood, Right effort, Right mindfulness, Right concentration.The benefits of Buddhism are many. Buddhism teaches people to avoid such things as malice, deceit, wasteful rites and rituals, superstition, caste system, religious fanaticism, and the belief in our ego as our self. The Buddha’s message of love and compassion still exists in its pristine purity. Without them humanity cannot survive. Buddhism dispels the darkness of ignorance and shows to the world how to be free from suffering.