top of page

สามตัวกินหาง Three Animals


ภาพในวงกลม (ตรงจุดศูนย์กลางของ วงกลมใหญ่) วงกลมเล็กในสุดนี้ มีรูปสัตว์สามตัวกำลังกัดกินหางของกันและกัน มีหมูกัดหางงู งูกัดหางไก่ และไก่กัดหางหมู หมุนวนไปอย่างนี้


ปริศนาธรรมภาพนี้ ท่านอาจารย์พุทธทาส อธิบายย่อ ๆ ว่า หมูคือตัวกิเลส งูคือตัวกรรม และไก่คือวิบาก หรือผลของกรรม


หมูกัดหางงู งูกัดหางไก่ ไก่จิกกัดหางหมู คือปริศนาธรรมของกิเลส - กรรม - วิบาก จิกติดพันเกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างนั้น จิกไม่ยอมปล่อยเพราะติดในรสอร่อย มีความฮึกเหิม สำแดงความลำพอง เช่นเดียวกับกิเลสตัณหา กรรม และ วิบาก นี่คือผลเกี่ยวเนื่องอันเกิดจากความอยาก เมื่อมีความอยาก ก็ลงมือกระทำ เมื่อกระทำไปแล้ว ก็บังเกิดผล ของการกระทำนั้นตามมาไม่สิ้นสุดbottom of page