top of page

นามรูป Mind and Matter


ห่วงโซ่ที่ ๔. คือ "นามรูป" เขียนเป็น รูปคนสองคนนั่งในเรือ คนนั่งคือนาย คนพายคือบ่าว ความหมายของปริศนาธรรม "นามรูป" นี้มีว่านายกับบ่าวพายเรือไปในทะเลกว้าง ใจนั้นเปรียบเสมือนนาย กายนั้น เปรียบเสมือนบ่าว การท่องไปในสังสารวัฏฏ์ จะต้องมีใจ เป็นผู้กำหนดทิศทางถือหางเสือเรือ "นาม" คือเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ส่วน "รูป" ก็คือ กาย ทั้งนามทั้งรูปตามธรรมชาติมิได้มีอยู่จริง มันปรุงแต่งเป็นนามรูป ตามธรรมชาติ เมื่อมีความปรุงแต่งด้วยอวิชชา นามรูปก็มีขึ้นและว่ายเวียนเป็น ตัวกู-ของกู ในสังสารวัฏฏ์


bottom of page