top of page

เวทนา Feeling


ห่วงโซ่ที่ ๗. คือ เวทนา ในภาพเขียนเป็นรูปลูกธนูเสียบดวงตา ๒ ข้าง เป็นการอุปมาปริศนาธรรมที่มีความหมายว่า เมื่อมีผัสสะเกิดขึ้น เวทนาก็จะตามมา คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา คือ ไม่สุขไม่ทุกข์ อาการเวทนานี้ จึงเป็นความรู้สึกที่เหมือนลูกธนูเสียบแทงให้มืดบอด ไม่เห็นอะไรได้ มีอาการรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ หรือซบเซา ซึมซาบอยู่แต่รสของเวทนานั้น


bottom of page