top of page

ผัสสะ Contact


ห่วงโซ่ที่ ๖ คือ ผัสสะ ในภาพเขียน เป็นรูปผู้หญิง-ผู้ชาย กอดรัด สัมผัสซึ่งกันและกัน ผัสสะนี้มีองค์ประกอบ ๓ ประการคือ ตากระทบรูป เกิดจักษุวิญญาณ เรียกว่า ผัสสะ เมื่อผลแห่งการกระทบของอายตนะสมบูรณ์แล้ว การกระทบนั้นย่อมมีผลปรุงแต่งเป็นเวทนา คือ ความรู้สึก ชอบ ไม่ชอบ หรือ ครึ่ง ๆ กลาง ๆ


bottom of page