ภาพแจกดวงตา The Dhamma Eye


the Dhamma Eye

ภาพแจกดวกตาจากโรงมหรสพทางวิญญาณสวนโมกข์ภาพนี้ มีความหมายคือ สถานที่แห่งนี้ (วัดอตัมยตาราม) จะเป็นที่ให้ดวงตา คือ ให้ ความรู้ (วิชชา) ความเห็นที่ถูกต้อง ในการที่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ตามที่เป็นจริง คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ผู้ที่มีความยินดีน้อมรับ ก็จะได้ ดวงตาที่เห็นธรรม ทำให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษา และปฏิบัติ ให้สูงขึ้นไป จนบรรลุถึงปฏิเวธสัทธรรม คือ มรรค ผล นิพพานในที่สุด

 

The “ Dhamma Eye,” is the spiritual eye that not only penetrates the true reality of all things but also discriminates among all things. Bodhisattvas who have realized the no birth of dhammas ascend to the First Ground and acquire the pure dhamma-eye, with which they continue to help sentient beings according to their natures and preferences.


In Mahayana and Zen Buddhism, the term ‘Dhamma Eye’ has three main usages (1) It refers to the essence of the Buddha's realization and teaching, that is, to the Buddha Dhamma itself, (2) it is the title of a koan collection with commentaries by Dahui Zonggao, and (3) it is used in the title of two works by Dōgen Kigen, the Japanese Zen teacher.

"The Dhamma Eye contemplates the common truth, which is also called the conventional, relative truth, or wonderful existence. If this eye is opened, there is no need to use books in order to read sutras, since the entire extent of space is seen to be full of limitless Dhamma treasures."